zadanie nr 3

3. Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Żabowie


Lokalizacja

Zadanie będzie realizowane na działce przy Szkole Podstawowej w Żabowie za halą sportową

Skrócony opis

Zadanie będzie realizowane na działce przy Szkole Podstawowej w Żabowie za halą sportową.

Opis zadania

Pierwotnie plan zagospodarowania przestrzennego terenu wokół hali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Żabowie zakładał wybudowanie boiska "Orlik". Niestety, plany te nie zostały zrealizowane a w miejscu planowanego boiska powstał jedynie plac zabaw dla dzieci. Do zagospodarowania pozostał ogromny teren, na którym może powstać kompleks sportowo-rekreacyjny.
Nasze zadanie będzie obejmowało następujące etapy:
1. W związku z brakiem planu zagospodarowania przestrzennego (pierwotny plan jest nieaktualny ze względu na wybudowanie placu zabaw dla dzieci, którego pierwotny plan nie przewidywał) potrzebujemy pozwolenia na budowę.
2. Odwodnienie terenu.
3. Utwardzenie terenu w tym:
I. Budowa mini boiska do piłki nożnej z powierzchnią ze sztucznej trawy o wymiarach
23x36=828m2 wraz z ogrodzeniem piłkochwytami o wysokości 6 metrów.
4. Montaż furtek wejściowych na boiska: F4

Uzasadnienie zadania

Podstawowym cele realizacji zadania jest rozwijanie aktywności fizycznej, poprawa jakości życia mieszkańców, promocja zdrowego trybu życia, rozwój infrastruktury sportowej, co przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców, do rozwoju społecznego obszaru wiejskiego. Stworzy także warunki do rozbudowy kalendarza imprez ponadlokalny o charakterze sportowym i nie tylko. Budowa boiska stworzy warunki przeciwdziałania migracji dzieci do innych szkół o charakterze sportowym. Projekt przyczyni się także do podniesienia walorów estetycznych nie tylko szkoły, ale także całej miejscowości. Udział w projekcie z pewnością przyczyni się do wzrostu poziomu aktywności społecznej mieszkańców Żabowa oraz uczniów szkoły.

Beneficjenci zadania

Dzięki realizacji tego zadania jest pewnym, że uczniowie Szkoły Podstawowej zyskają miejsce do czynnego uprawniania sportu, spędzania czasu wolnego. Odbiorcami naszego projektu staną się dzieci, młodzież i dorośli nie tylko z miejscowości Żabów, ale i z przylegających miejscowości, to jest Nieborowa, Ryszewka, Młynów, Giżyna, Turza. Beneficjentami projektu zostanie również młodzież z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ryszewku, którego wychowankowie już teraz korzystają z hali gimnastycznej w Żabowie. Na realizacji projektu zyskają także stowarzyszenia działające na terenie Gminy Pyrzyce np. LZS "Goplana" Żabów, Klub Sportowy "Sokół" Pyrzyce i inne, pracownicy zakładów pracy, na przykład zakładu Europa Systems, którego pracownicy korzystają z hali gimnastycznej w Żabowie od chwili jej powstania. Mieszkańcy Żabowa zyskają miejsce, które da możliwość spędzania aktywnie i zdrowo czasu, co z pewnością przyczyni się do ograniczenia zachowań niepożądanych i skieruje społeczną aktywność na zachowania prospołeczne.

W odpowiedzi na wezwanie Wnioskodawca zweryfikował wniosek zmniejszając zakres zadania , które będzie obejmowało następujące etapy:
- Odwodnienie terenu
- Utwardzenie terenu
- Budowa mini boiska do piłki nożnej z powierzchnią ze sztucznej trawy o wymiarach 23x36=828m2 wraz z ogrodzeniem piłko chwytami o wysokości 6 metrów
- Montaż furtki wejściowej na boisko:F4.
Koszt wykonania ww. zadania według sporządzonego kosztorysu inwestorskiego wynosi 198.488,84 zł. Wniosek poprawny.