zadanie nr 10

10. Remont szatni wraz z zapleczem sanitarnym w bud. administracyjno-biurowym na Stadionie Miejskim


Lokalizacja

Wskazane zadanie realizowane będzie na Stadionie Miejskim im. Leszka Słoninki przy l. Sportowej 5 w Pyrzycach, na działce nr 31 obręb 11 Pyrzyce.

Skrócony opis

Wskazane zadanie realizowane będzie na Stadionie Miejskim im. Leszka Słoninki przy l. Sportowej 5 w Pyrzycach, na działce nr 31 obręb 11 Pyrzyce.
Obejmować będzie remont istniejącego zaplecza szatniowego w budynku administracyjno-biurowym o pow. zabudowy 312,5m2, pow. użytkowej 250m2 i kubaturze 1094 m3. Planowane jest wykonanie: ocieplenia budynku, wymiany posadzek, glazury i terakoty, biały montaż, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej.

Opis zadania

W przedmiotowym budynku znajdują się szatnie z zapleczem sanitarnym dla osób korzystających z obiektu oraz pomieszczenia biurowe i magazynowe. Budynek jest obiektem parterowym, wolnostojącym, murowanym, niepodpiwniczonym, z dachem jednospadowym.
Obiekt zasilany jest w energię cieplną i c.w.u z wbudowanej kotłowni węglowej. Zaopatrzony w instalację elektryczną oraz wod.-kan. z Uwagi na brak środków finansowych na inwestycję oraz remonty ww. instalacje ulegają ciągły awariom.
Z uwagi na rozpoczęcie przez Gminę inwestycji polegającej na wymianie instalacji co. zasadne jest kontynuowanie prac związanych z dostosowaniem szatni i sanitariów do standardów spełniających wymogi sanitarno-epidemiologiczne, bhp i ppoż.
Zadanie będzie polegać na modernizacji i renowacji szatni wraz z pomieszczeniami sanitarnymi w budynku ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień wilgotnościowych i mykologicznych. Najpilniejszym problemem jest:
ELEWACJA - oczyszczenie i zmycie podłoża oraz przygotowanie i docieplenie ścian budynku wraz z malowaniem elewacji,
OKŁADZINY ŚCIAN - rozebranie wykładzin ściennych, wyrównanie ścian i przygotowanie pod wykonanie nowych okładzin ściennych, malowanie,
POSADZKI - rozebranie istniejących posadzek, wykonanie uzupełnień podkładów betonowych, montaż płytek terakotowych w szatniach, toaletach i prysznicach,
STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA - wymiana stolarki okiennej o drzwiowej wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych.
INSTALACJA WOD-KAN- wymiana całej instalacji wod.-kan. wraz z białym montażem (pisuary, ustępy, baterie natryskowe, umywalki)
INSTALACJA ELEKTRYCZNA - wymian całej instalacji elektrycznej wraz z wymianą okablowania i osprzętu.
Wykonanie prac zapewni przede wszystkim bezpieczne, niezagrażające zdrowiu wszystkich użytkowników warunki sanitarne i higieniczne. Ponadto ważne jest dostosowanie pomieszczeń użyteczności publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych, czego brakuje w istniejącym zapleczu sanitarnym Stadionu Miejskiego. Inwestycja  w znaczący sposób poprawi estetykę pomieszczenia, z którego korzysta wiele podmiotów, a przede wszystkim dzieci, młodzież oraz dorośli  mieszkańcy nie tylko zrzeszeni w klubach i stowarzyszeniach sportowych Gminy Pyrzyce.

Uzasadnienie zadania

Cel realizacji zadania: Poprawa dostępności mieszkańców Gminy Pyrzyce do obiektów użyteczności publicznej.
Cel szczegółowy: Poprawa stanu infrastruktury sportowej Gminy Pyrzyce  służącej rozwojowi sportu i rekreacji w tym dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych
Cele zostaną osiągnięte poprzez remont szatni w budynku administracyjno-biurowym na Stadionie Miejskim im. Leszka Słoninki w Pyrzycach.
Głównym problemem zidentyfikowanym w ramach analizy, do którego usunięcie dąży niniejszy projekt jest niedostateczny stan techniczny oraz sanitarno-higieniczny budynku, który nie spełnia obowiązujących norm im oczekiwań potencjalnych odbiorców - mieszkańców naszej gminy. ponadto obiekt - pomieszczenia szatniano-sanitarne posiadają bariery architektoniczne, uniemożliwiające skorzystania np. z toalet przez osoby niepełnosprawne ruchowo, idąc z duchem czasu konieczne jest równościowe traktowanie mieszkańców, przełamanie dyskryminacji ze względu na ich niepełnosprawność dostosowując obiekty użyteczności publicznej do ich potrzeb.
Z pawilonu sportowego (wybudowanego w 1965r przez mieszkańców miasta Pyrzyce) usytuowanego na obiekcie korzystają mieszkańcy miasta i gminy Pyrzyce oraz użytkownicy uprawiający sport spoza naszego regionu. Obiekt ten jest bazą dla rozgrywek sportowych - igrzysk i mistrzostw, sparingów, turniejów, treningów oraz meczów ligowych. ponadto Stadion jest jedynym miejscem w gminie Pyrzyce, na którym mogą odbywać się imprezy masowe. Na co dzień indywidualni mieszkańcy korzystają z siłowni zewnętrznej oraz z bieżni.
Bardzo dużym popytem cieszy się teren rekreacyjny, z którego korzystają osoby wypoczywające i zażywające rekreacji na świeżym powietrzu.
Niestety niedostateczne warunki techniczno-sanitarne budynku negatywnie wpływają na godne uprawianie różnych dyscyplin sportowych. Jako miasto powiatowe obiekty te winny być wzorem dla innych miejscowości.

Beneficjenci zadania

Stadion, jako obiekt sportowy przyczynia się w bardzo duży stopniu na rozwój i upowszechnienie sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, a tym samym wpływa na krzewienie kultury fizycznej.
Na terenie naszej Gminy Funkcjonują Kluby sportowe zrzeszające dzieci, młodzież i osoby dorosłe, które czynnie korzystają z obiektu przy ul. Sportowej:
Akademia Piłkarska SOKÓŁ - 5 grup wiekowych w rocznikach 2013-2003- 150 uczestników
Akademia Piłkarska FAIR PLAY - 2 grupy wiekowe w rocznikach 2010 -2006 - 26 uczestników
MLKS SOKÓŁ - 1 grupa juniorów - 22 osoby, 2 grupy seniorskie - 45 osób
Pozostałe
Zespół Szkół nr 1 - lekcje wychowania fizycznego - 280 osób tygodniowo
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - 72 osoby tygodniowo
Pyrzyckie Towarzystwo Tenisa - 20 osób
BLACK TEAM - siatkówka - 15 osób
OSiR - imprezy sportowo-rekreacyjne + wynajem dla prywatnych podmiotów = ok 6000 osób rocznie
PMOS - 3750 osób korzystających ze Stadionu w roku szkolnym
Liczni pasjonaci sportu lekkoatletycznego - codziennie korzysta min. 40 osób

Wniosek poprawny. Wnioskodawca został wezwany do dostarczenia zgody zarządcy obiektu na planowane zadanie i taką zgodę przedłożył Zespołowi.