zadanie nr 1

1. Remont świetlicy wiejskiej w Stróżewie (w tym adaptacja pomieszczenia na łazienki) i pomieszczenia gospodarczego.


Lokalizacja

Stróżewo - świetlica wiejska

Skrócony opis

Zakres zadania obejmował będzie wykonanie kapitalnego remontu wewnątrz budynku.

Opis zadania

Zakres zadania obejmował będzie wykonanie kapitalnego remontu wewnątrz budynku.
1) Remont dużej sali z uwzględnieniem wymiany 4 okien i drzwi zewnętrznych - 2 szt. i drzwi wewnętrznych - 2 szt., remont pomieszczeń na górze i korytarza.
2) Adaptacja małej sali na łazienki  ( 3 ) i pomieszczenie gospodarcze.
3) dokumentacja techniczna.
Remont obiektu ma na celu poprawienie warunków użytkowania świetlicy przez społeczność lokalną oraz zwiększenie zainteresowania wynajmem sali świetlicy wiejskiej.

Uzasadnienie zadania

Obecnie stan techniczny budynku świetlicy wymaga poprawy i remontu. Inwestycja ma na celu remont obiektu w celu poprawienia warunków użytkowania świetlicy przez społeczność lokalną. Głównym celem zadania jest zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców sołectwa Stróżewo. Realizacja zadnia wpłynie na rozwój miejscowości, nastąpi ożywienie kulturalne oraz wzrost aktywności mieszkańców przy realizacji wspólnych przedsięwzięć takich jak: organizacja dożynek, festynów, zabaw integracyjnych, spotkań z okazji Dnia Matki i Ojca, Dnia Dziecka Dnia Babci i Dziadka, Dnia Kobiet itp. Wzrośnie także standard pracy mieszkańców przy organizacji w/w imprez. Remont świetlicy przyczyni się do poprawy wizerunku i pozytywnego postrzegania miejscowości Stróżewo. Przyczyni się do polepszenia jakości życia mieszkańców. " Remont świetlicy wiejskiej w Stróżewie" została uznana przez mieszkańców jako sprawa priorytetowa.

Beneficjenci zadania

Beneficjentami zadania będą mieszkańcy miejscowości Stróżewo. Będą to zarówno dorośli mieszkańcy jak i również dzieci i młodzież, która korzysta ze Świetlicy Środowiskowej" znajdującej się w pomieszczeniach świetlicy. Beneficjentami będą także osoby starsze, które dzięki remontowi świetlicy i będą mogły aktywniej korzystać z zasobów, imprez i spotkań organizowanych w świetlicy.

Wnioskodawca zgodnie z otrzymanym pismem z dnia 01.08.2018 r. Nasz znak:WO.3020.4.2018 dokonał zmiany nazwy zadania, zakresu zadania oraz przedłożył zaktualizowane koszty zadania. Wniosek został zaakceptowany.