zadanie nr 6/2019

6/2019. Nowy «Sezam»-atrakcyjny dla mieszkańców i turystów.


Lokalizacja

Zadanie proponowane jest do realizacji na terenie części działki nr 6/3 leżącej w obrębie nr 8 miasta Pyrzyce, zwanej dalej Sezamkową (trakt pieszy między pierwszą czatownią od strony Baszty Sowiej w kierunku Baszty Lodowej, a Basztą Lodową).

Skrócony opis

Zadanie proponowane jest do realizacji na terenie części działki nr 6/3 leżącej w obrębie nr 8 miasta Pyrzyce, zwanej dalej Sezamkową (trakt pieszy między pierwszą czatownią od strony Baszty Sowiej w kierunku Baszty Lodowej, a Basztą Lodową).

Opis zadania

Przedstawiona propozycja obejmuje:
1. montaż trzech ławek wraz z kubłami na śmieci i kubłami na odchody zwierzęce w ciągu traktu pieszego,
2. wymiana nawierzchni traktu pieszego z asfaltowej na kostkę polbrukową,
3. opracowanie i montaż tablic informacyjnych dotyczących murów obronnych oraz baszt i bram znajdujących się w ich obrębie,
4. montaż tablicy ogłoszeń przeznaczonej do użytku dla mieszkańców,
5. modernizacja oświetlenia w ciągu traktu pieszego.
Ad.1. Montaż ławek w ciągu traktu pieszego ma zapewnić możliwość wypoczynku na świeżym powietrzu, dodatkowo uwydatniając historyczne walory murów obronnych, zaś montaż kubłów na śmieci wynika z troski o środowisko naturalne i porządek w miejscu publicznym,
Ad.2. Obecnie istniejąca asfaltowa nawierzchnia od wielu lat nie była remontowana i obecnie jest w złym stanie. Postulujemy położenie eleganckiej kostki polbrukowej, wzorując się na pozostałych traktach pieszych w mieście.
Ad.3. Tablice z informacjami na temat murów oraz baszt i bram mają zapewnić z jednej strony dodatkową atrakcyjność turystyczną, z drugiej rozwijać wśród mieszkańców wiedzę na temat historii miasta, a tym samym być pomocne w budowaniu patriotyzmu lokalnego. Wnioskodawcy wyrażają chęć bezpłatnego przygotowania projektów graficznych tablic, po otrzymaniu potrzebnych informacji od Urzędu Miejskiego.
Ad.4. Postulujemy, aby w punktach często uczęszczanych przez mieszkańców i potencjalnych turystów montować tablice przeznaczone na wywieszanie ogłoszeń. \będzie to dodatkowy oprócz istniejących słupów ogłoszeniowych sposób komunikacji w tym zakresie między mieszkańcami.
Ad.5. Obecnie zamontowane lampy oświetleniowe są zwykłymi latarniami ulicznymi. Wnosimy więc, aby wymienić sieć oświetleniową i zainwestować w lampy stylizowane podobnie do tych stojących przy mini-tężni i kościele pw. Wniebowzięcia NMP.

Uzasadnienie zadania

Realizacja zadania ma pozytywnie wpłynąć na uatrakcyjnienie zarówno dla mieszkańców, jak i turystów rejonu w sąsiedztwie murów obronnych- naszej dumy i zabytku, którym możemy promować Pyrzyce w skali zarówno regionalnej, jak i ogólnopolskiej. Przedstawiony projekt wpisuje się we wcześniejsze propozycje budowy tzw. uliczki przymurnej, która w założeniu miała obejmować stworzenie traktu pieszego wokół murów obronnych od ich wewnętrznej strony. Dodatkowo taki trakt będzie się też świetnie komponował z projektowanym zagospodarowaniem fosy po drugiej stronie murów, na które miasto otrzymało dofinansowanie. Dzięki renowacji traktu poprawi się dostępność mieszkańców i turystów do informacji na temat historii pyrzyckich zabytków. Będzie to także dodatkowe miejsce rekreacji i spotkań, a potrzebę większej liczby takich miejsc regularnie artykułują mieszkańcy. Sam pomysł renowacji wyszedł zresztą od grupy młodych mieszkańców naszego miasta, którzy chcieliby mieć więcej możliwości spędzania wolnego czasu.

Beneficjenci zadania

Oprócz wymienionych w uzasadnieniu zadania młodych mieszkańców, beneficjentami zadania będą praktycznie wszyscy mieszkańcy, którzy lubią spędzać czas na świeżym powietrzu i spacerach. Są oni w różnym wieku- od uczniów pyrzyckich szkół, przez rodziców dziećmi, aż po seniorów. Trakt będzie również dobrym miejscem dla osób pasjonujących się historią oraz nordic walkingiem, a także jazdą rowerem, więc wpłynie pozytywnie na aktywność fizyczną wśród mieszkańców.
Kolejnymi beneficjentem będą turyści, albo nawet osoby, które po prostu przejazdem zatrzymały się w Pyrzycach i chciały poznać naszą historię, a mogłoby to je zachęcić do ponownego odwiedzania Pyrzyc. Tablice planowane są w wersji polskiej, niemieckiej i angielskiej, więc byłyby zrozumiałe również dla turystów zagranicznych.

Wniosek poprawny. W odpowiedzi na wezwanie z dnia  07.08.2019r. Nasz znak:WO.3020.15.2019,WO.3020.16.2019 wnioskodawcy dokonali zmiany tytułu zadania oraz dostarczyli wymagane informacje. Po ponownej weryfikacji wniosku uwzględniając uzupełnienie wniosku przez wnioskodawców zespół stwierdza, że całkowity koszt zadania wzrósł z kwoty 101 000,00 zł brutto do kwoty 161 000,00 zł brutto.